Strona Główna

1000010002

До допомоги біженцям з України займається Центр жертв злочинів у Жешові.

Ці особи можуть отримати безкоштовну юридичну, психологічну та матеріальну допомогу.

У рамках матеріальної допомоги ми можемо покрити витрати на короткострокове проживання, наприклад, у гуртожитку, надати ваучери на харчування та ваучери на одяг та засоби для чищення, покрити витрати на придбання ліків, придбати необхідне обладнання.

Контактний телефон: 178620122, 796600429

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie włącza się do pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W ramach naszej pomocy ww. osoby będą mogły skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej.

W ramach pomocy materialnej mamy możliwość pokryć koszty krótkotrwałego zakwaterowania np. hostelu, zaopatrzyć w bony żywnościowe i bony na odzież i środki czystości, pokryć koszty zakupu lekarstw, zakupić niezbędne wyposażenie.

Telefon kontaktowy: 178620122, 796600429

 

The Center for Victims of Crime in Rzeszów is involved in helping refugees from Ukraine.

These persons can benefit from free legal, psychological and material assistance.

As part of material assistance, we can cover the costs of short-term accommodation, e.g. in a hostel, provide food vouchers and vouchers for clothes and cleaning products, cover the costs of purchasing medicines, and purchase the necessary equipment.

Contact phone: 178620122, 796600429

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 01.01.2022

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie

czynny:

 

Rzeszów, ul. Fredry 4 pok 58  IVp.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek       8.00-15.00
wtorek     13.00-20.00
sobota       8.00-13.00

tel. 017 86 20 122, 796 600 429

Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dębica, ul. Cmentarna 1         – poniedziałek, czwartek, 9.00—14.00, tel. 723 945 385
Strzyżów, ul. Parkowa 7             – środa, piątek,  9.00—14.00, tel. 510 114 691
Ropczyce, ul. Konopnickiej 3    – środa, czwartek, 9.00—14.00, tel. 698 896 161
Leżajsk, ul. Mickiewicza 20       – wtorek, czwartek, 9.00—14.00, tel. 698 895 868
Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/26  – wtorek, piątek, 9.00—14.00. tel. 698 896 161

Spotkanie z doradcą możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym w godzinach pracy Ośrodka w Rzeszowie

kontakt email z Ośrodkiem: pokrzywdzeni.rzeszow@wp.pl

KLAUZURA INFORMACYJNA

DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KORESPONDENCJI MAILOWEJ, PAPIEROWEJ I KONTAKCIE TELEFONICZNYM

Administratorem Danych Osobowych jest Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fredry 4/57-58, 35-959 Rzeszów, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000229723, o numerze NIP: 5170121283.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administra­torem Danych Osobowych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej porso@poczta.onet.pl  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest  Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Adres e-mail: porso@poczta.onet.pl

Nr telefonu:   17 86 20 122

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
    – świadczenia Państwu bezpłatnych, poufnych, bezstronnych, aktualnych i rzetelnych porad prawnych/ psychologicznych,  a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a, c, i f RODO oraz art. 9 ust 2 RODO;- wsparcia prawnego i psychologicznego osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków osób najbliższych, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b, c, e i  f RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO;

– wsparcia przy pozyskiwaniu pomocy materialnej przez osoby ubogie  w zakresie środków finansowych celem zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (bony żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, świadczeń zdrowotnych, edukacyjnych oraz zakup urządzeń czy wyposażenia), a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b, e i  f RODO oraz art. 9 ust. 2 RODO;

– kontaktu i możliwości  przedstawienia Państwu  oferty uczestnictwa w szkoleniach oraz projektach  dofinansowanych lub współdofinansowywanych z programów UE, RP i podmiotów państwowych i samorządowych celem szerzenia wiedzy o prawie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych, podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych tj. w szczególności usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie da­nych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Admi­nistratora Danych Osobowych, w szczególności podmioty takie, jak do­stawcy usług IT, księgowość, kadry oraz upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych prawnicy oraz psycholodzy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług w zakresie świadczenia pomocy prawnej/ psychologicznej.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj.  przez okres świadczenia porad prawnych/ psychologicznych, wsparcia przy pozyskiwaniu pomocy materialnej, realizacji i rozliczenia projektów dofinansowanych lub współdofinansowywanych z programów UE, RP i podmiotów państwowych i samorządowych celem szerzenia wiedzy o prawie,  a po tym czasie przez okres wskazany przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla realizacji przez Administratora Danych Osobowych uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych,  do czasu wycofania tej zgody.
  3. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych posiada prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  4. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, które podał  dobrowolnie w dowolnym momencie, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych/ przetwarzanie nie jest niezbędne do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych;
  5. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. Dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.